Class Rules

חוקי שיעור

איחורים - אסור לאחר לשיעורים. איחור נחשב רק 5 דקות אחרי תחילת השיעור

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – אזהרה אישית

פעם 3 – יידוע חונך אישי

פעם 4 – יידוע חונך אישי פעם נוספת

פעם 5 –יידוע הורים

פעם 6 – שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד

פעם 7 – הוצאה מהקורס

חיסורים לא מוצדקים – חובה להגיע לכל השיעורים

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – יידוע חונך אישי

פעם 3 – יידוע הורים

פעם 4 - שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד

פעם 5 – הוצאה מהקורס.

הפרעה בשיעורים – אסור להפריע בשיעורים

פעם 1 – אזהרה על הלוח

פעם 2 – אזהרה על הלוח

פעם 3 – הוצאה מהשיעור

*הוצאה משיעור

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – יידוע חונך אישי

פעם 3 – יידוע הורים

פעם 4 - שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד.

פעם 5 – הוצאה מהקורס.

הבאת ציוד – חובה להביא ציוד (ספרים, מחברות וכו') לכל שיעור.

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – אזהרה אישית

פעם 3 – יידוע חונך אישי

פעם 4 – יידוע חונך אישי פעם נוספת

פעם 5 –יידוע הורים

פעם 6 – שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד

פעם 7 – הוצאה מהקורס

הגשת עבודות - חובה להגיש עבודות בזמן

אם העבודה לא מוגשת במועד הנקבע, התלמיד מקבל מועד חדש.

במקרה שלא מוגשת במועד החדש - יידוע הורים וחונך עם מועד שלישי.

במקרה ששוב לא מוגשת במועד השלישי - שיחה עם הורים, חונך, מורה ותלמיד למציאת פתרון.

במקרה שהתלמיד לא ממלא את ההתחייבות שלו מהשיחה הזאת, הוצאה מהקורס.

אי עשייה משימה בשיעור ZOOM - חובה לעשות משימות

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – אזהרה אישית

פעם 3 – יידוע חונך אישי

פעם 4 – יידוע חונך אישי פעם נוספת

פעם 5 –יידוע הורים

פעם 6 – שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד

פעם 7 – הוצאה מהקורס

מצלמות ב-ZOOM - חובה לפתוח מצלמות בשיעורי ZOOM

אכילה בשיעור – מותר לאכול בשיעור כל עוד זה לא מפריע או מסריח ומותר לפי משרד הבריאות

מקומות ישיבה – אין מקומות קבועים. אבל בבקשה להתחשב

מותר אוזניות בזמן עבודה