חוקת בית הספר

1. עקרונות מכוננים

מונחים על ידי השקפת העולם, הרואה באדם את מרכז הקיום ובו בזמן שותף ליצירת קהילה אנושית שאמורה

לאפשר לכל חבריה מיצוי ומימוש עצמי,

אנו מייסדים בזאת בית ספר שיפעל ברוח הדמוקרטיה הליבראלית, יחנך לערכיה, הלכה למעשה,

ויישם את עקרונותיה המוסדיים והנוהליים, על מנת:

א. ליצור קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים: ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד,

יחיו בסביבה חופשית, סובלנית ולא אלימה,

אשר אינה מעודדת תחרותיות בין חבריה ומטפחת מימוש וביטוי עצמי של הפרט.

קהילה המקדמת את התפתחותו האינטלקטואלית, הנפשית החברתית והרוחנית, הייחודית והעצמאית של הפרט,

תוך שימת דגש על כיבוד הזולת, הטבע והסובב.

קהילה שבה המפגש בין מבוגרים לילדים אינו כוחני וטומן בחובו חמלה, הקשבה ותשומת לב אישית;

מפגש שנועד לעורר את הילד ולחברו אל עצמו, אל מחשבותיו, רגשותיו והבנותיו; מפגש שיאפשר מרחב חיים,

אשר יעניק לנוטלים בו חלק חום ואהבה, וישאף לאפשר לכל אחד מהם את מירב האושר והסיפוק העצמי.

ב. בלהעניק זכות לילד כאדם לתכנן את זמנו במסגרת בית הספר ולבחור מה וכיצד ללמוד,

מתוך אמונה כי חופש מכפייה מאפשר מימוש ומיצוי עצמי מיטביים ומעודד למידה,

הרחבת אופקים, פיתוח ורכישת מיומנויות וכלים המתאימים לחיים מלאים וטובים בחברה המודרנית.

כל זאת במסגרת הכללים המחייבים שייקבעו על ידי חברי הקהילה ומתוך ההיצע שיוצע על ידי בית הספר

בהתחשב ביכולתו המקצועית והכלכלית.

ג. ליצור קהילה המחויבת לאפשר לפרט עצמאות מחשבתית ורגשית, ריבונות עצמית כאדם שלם בעל משמעת פנימית, אחריות אישית וסקרנות טבעית; קהילה המנהלת אורח חיים המבטיח את זכות האדם לחרות, לכבוד, לצדק, לפרטיות, לשונות, ולחופש הביטוי על כל גווניו, ופועלת להטמעת ערכי יסוד אלה ויישומם בחיי היום יום של בית הספר. על כן, בית הספר יהווה קהילה של בני אדם צעירים ומבוגרים המעצבים באופן פעיל שווה ופלורליסטי את עולמם ובו בזמן נושאים באחריות ופועלים על פי החלטותיהם הריבוניות.

ד. ליצור קהילה הטרוגנית המונחית על ידי ערכי הצדק החברתי והשוויון, המחויבת למעורבות חברתית פעילה של כלל חבריה, ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד, בסביבה החברתית בה פועל בית הספר, וכזו המושיטה יד לקהילות שכנות ומגוונות.

עקרונות כלליים אלה מהווים את התשתית של המסגרת החינוכית והערכית בה אנו חברים ופועלים,

ועל בסיסם יבחנו כל רעיון ופעולה למימוש.

1. עמותה

1.1. ייעוד העמותה הנו הבטחת קיומו של בית-הספר כבית ספר דמוקרטי הפועל ברוחן של החלטות הכינון,

מכאן ולעולם. סמכויות העמותה הן:

1.1.1. לגייס ולנהל את המשאבים הכלכליים הדרושים להפעלתו וקיומו של בית הספר, לרבות

גביית שכר הלימוד השוטף.

1.1.2. לאשר את מינויו של מנהל בית הספר אשר נבחר על-ידי הפרלמנט. בידי העמותה שמורה

הזכות להחליט על הפרוצדורה הנדרשת לצורך בחינת התאמתו של המנהל הנבחר.

1.1.3. לקבוע את שכר הלימוד המקסימאלי בכל שנת לימודים.

1.1.4. לנהל את מערך הפטורים ו/או ההנחות על שכר הלימוד מתוך מחויבות עמוקה לעקרונות

הצדק החברתי והפלורליזם .

1.1.5. להתקשר בהסכמי העסקה עם צוות בית הספר,

למעט אם ההעסקה היא על ידי משרד החינוך ו/או רשויות מקומיות.

1.1.6. לטפל בהקמת מבנה הקבע של בית הספר בין בעצמה,

בין מול משרד החינוך ובין מול הרשויות המקומיות.

2. כללי

2.1. ייעוד בית הספר הוא להוות מסגרת חינוכית לימודית וככזה הוא מוסמך לעסוק בהוראה,

במחקר ובכל תחום שיש בו כדי לקדם ולהפיץ את החינוך, ההשכלה, הדמוקרטיה,

המדע והתרבות כל זאת ברוח העקרונות המכוננים של בית-הספר.

2.2. קהילת בית הספר תהיה פתוחה באופן שוויוני בפני כל אדם ללא הבדלי דת, אמונה, מוצא,לאום,

מין או מעמד כלכלי, לכשעצמם.

2.3. כל תנאי לקבלה באם ייקבע אינו יכול לסתור את עקרון השוויון הבסיסי שלעיל. כל תנאי לקבלה,

באם ייקבע, ינבע ממגבלות משאביות ו/או תפקודיות ו/או מאילו שיש בהן משום פגיעה ודאית בקיום

קהילת בית הספר כקהילה דמוקרטית ליברלית כפי שכוננה בחוקה זו.

2.4. מוסדות בית הספר הנם כדלקמן: 1. רשות מחוקקת ריבונית שהיא הפרלמנט.

2. רשות שופטת שהיא הרשות ליישוב סכסוכים והכוללת את ועדת גישור, ועדת משמעת וועדת ערעורים.

3. רשות מבצעת המורכבת מהנהלת בית הספר ומהועדות הביצועיות. 4. רשות מבקרת שהיא ועדת הביקורת.

2.5. קהילת בית הספר תפעל מתוך התכוונות מתמדת להבטחת זכות הילדים להשתתפות פעילה בעיצוב

חיי בית הספר.

3. חובות חברי קהילת ביה"ס

3.1. כל חברי קהילת ביה"ס, ילדים, אנשי צוות והורים מחויבים לפעול במסגרת בית הספר בכפוף

חוקה וחוקי ביה"ס, באמצעות מוסדות ביה"ס ולכבד את החלטות הפרלמנט.

3.2. חובות ומחויבויות הילדים:

3.2.1. לשהות בבית הספר, בכפוף לחוקיו והחלטותיו של הפרלמנט.

3.2.2. להיפגש עם החונך, או עם מי מאנשי הצוות שנקבע לצורך כך, בתחילת כל יום לימודים.

3.2.3. לקיים פגישת חונכות אישית סדורה.

3.2.4. להיות אחראים למימוש זכותם למיצוי עצמי וכן למימוש המעשי של ערכי השוויון, החירות והצדק.

3.2.5. להיות שותפים להגשמת מטרות בית הספר וערכיו.

3.3. חובות ומחויבויות ההורים:

3.3.1. להיות אחראים באופן ישיר לצרכיו הקיומיים והנפשיים של ילדם.

3.3.2. להיות שותפים מלאים בחיי בית הספר בכלל ובחיי ילדם בבית הספר בפרט.

3.3.3. לקיים דיאלוג רצוף עם החונך האישי של ילדם לכל אורך השנה.

3.3.4. לשלם שכר לימוד חודשי עבור ילדם, כפי שייקבע ע"י העמותה.

3.4. חובות ומחויבויות צוות בית הספר:

3.4.1. להבטיח את ביטחונם הגופני והרגשי של הילדים ולמנוע פגיעה בהם.

3.4.2. ליצור קשר אישי ובלתי פורמאלי עם הילדים, קשר שיאפשר דיאלוג ולמידה.

3.4.3. להתוות את דרכו של בית הספר בהתאם לחוקה ולקדם את מטרותיו, בשיתוף עם הילדים וההורים.

3.4.4. ליצור תרבות המעודדת בחירה אקטיבית ריבונית.

3.4.5. ליצור קהילה ותרבות המקדמות ומממשות את ערכי חופש הבחירה, הריבונות העצמית,

השוויון והצדק החברתי.

3.4.6. ליצור סביבה לימודית שתעמיד לרשות הילדים גירויים, אתגרים, וכלים שיאפשרו לכל אחד מהם

ללמוד תוך מיצוי הפוטנציאל האישי שלו, והכל בהתאם לחוקי בית הספר, החלטות הפרלמנט והחוקה.

3.4.7. לקיים דיאלוג עם הורי הילדים.

4. מוסדות בית הספר

4.1. הרשות המחוקקת – הפרלמנט

4.1.1. הפרלמנט הוא הגוף הריבוני בבית הספר והוא הממונה על עיצוב הפעילות והמדיניות הכלליות

בבית הספר, בכפוף לסייגים המוטלים עליו מכוח חוקה זו.

4.1.2. הפרלמנט יכלול את כל חברי קהילת ביה"ס, כדלקמן:

כל הילדים בביה"ס;

כל אנשי צוות ביה"ס;

כל הורי הילדים בביה"ס.

4.1.3. לכל חבר פרלמנט קול אחד.

4.1.4. סמכויות הפרלמנט הן:

4.1.4.1. לחוקק חוקים ולקבל החלטות המסדירים כל עניין מענייני ביה"ס וכן לבטלם או לשנותם.

זאת בכפוף לעקרונות החוקה ולחוקי מדינת ישראל.

4.1.4.2. לאשר הקמת ועדות נוספות על הועדות הקבועות בחוקה זו, מרכזי לימוד חדשים, מחלקות,

תפקידים ופעילויות, וכן ביטולם או שינויים, והכל מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מסמכויות מקבילות

של גופים הפועלים בביה"ס, שהוקמו על פי חוקה זו.

4.1.4.2.1. כל זאת בסייגים הבאים:

א. כל החלטה או חוק הנוגעים למבנה המוסדי של בית הספר ונהליו, למדיניות ניהול הזמן

ולאופי הממשי של מרחב הבחירה העומד לרשות הילדים ייחשבו כחוקי יסוד של בית הספר וקבלתם,

ביטולם או שינויים יעשה ברוב מיוחס בהתאם לחוק יסוד – חקיקה. חוקיי ייסוד שרירים וקיימים

לפרק זמן מינימאלי בן, לכל הפחות, שישה חודשים.

ב. הצעות החלטה בכל אחד מתחומים אלו לא יועלו ודיונים בהקשרם לא יתקיימו

אלא אם כן חלפו שישה חודשים מזמן קבלת ההחלטה הרלוונטית לתחום האמור.

ג. למנהל ו/או ליו"ר הפרלמנט שמורה הזכות להחזיר החלטה או חוק לרבות חוק ייסוד

של הפרלמנט לדיון נוסף בישיבה העוקבת של הפרלמנט. זכות זו היא חד פעמית ביחס לכל

החלטה או חוק ספציפיים.

4.1.4.3. לבחור את חברי הועדות הביצועיות של בית הספר.

4.1.4.4. לבחור את מנהל בית הספר, או את מועמד בית הספר למכרז חיצוני, באם יתקיים על

פי דרישת משרד החינוך. כאמור בחוקה זו המינוי מותנה באישור העמותה.

4.1.4.5. 5.1.4.5 להביא לפטורי מנהל בית הספר. החלטה שכזו היא בעלת תוקף חוקי

רק במקרה שבו לפחות 51% מחברי הפרלמנט צידדו בהצבעה בפטורי המנהל.

4.1.4.6. לאשר את תקציבו השוטף של בית הספר ואת ההקצאה הבסיסית של המשאבים על

פי תחומים וזאת על-פי חוק ייסוד - התקציב.

4.1.4.7. לפרלמנט תוקנה הסמכות השיורית בכל דבר ועניין בביה"ס אשר עליהם

4.1.4.8. לא הוקנתה סמכות בחוקה זו לרשויות או למוסדות אחרים.

4.1.5. נהלי עבודת הפרלמנט

4.1.5.1. החלטות הפרלמנט למעט עניינים בהם צוין הדבר אחרת במפורש, יוכרעו ברוב

רגיל של משתתפי ההצבעה.

4.1.5.2. תנאים הכרחיים לקיום ישיבת פרלמנט תקפה הם: א. כהונת יו"ר פרלמנט שאחראי

על התקינות והשקיפות של עבודת הפרלמנט ב. קיומו של פרוטוקול מסודר של ישיבות הפרלמנט.

ג. פרסום סדר היום של דיוני הפרלמנט פומבית, מראש, באופן נגיש ונפוץ בתחומי בית הספר.

יתר נהלי עבודת הפרלמנט ייקבעו על ידו בהתאם לצורך.

4.2. הרשות ליישוב מחלוקות

4.2.1. הרשות ליישוב מחלוקות מורכבת משלוש ועדות - שתי ערכאות שיפוטיות: ועדת משמעת וועדת

ערעורים ולצדן ועדת גישור.

4.2.2. חברי כל אחת מהועדות ייבחרו על ידי הפרלמנט.

4.2.3. תנאי לחברות בכל אחת מהועדות הוא הכשרה רלוונטית שתתבצע באופן ובדרך שייקבעו על-ידי הפרלמנט.

4.2.4. ועדות משמעת וערעורים הן הגופים היחידים בבית הספר המוסמכים להטיל עונשים.

4.2.5. ועדת גישור -

תפקידה של ועדת הגישור הוא לסייע למי מחברי קהילת ביה"ס המסוכסכים ביניהם להגיע

לפתרון הסכסוך בדרך של משא ומתן, הבנה והסכמה.

4.2.6. ועדת משמעת -

תפקידה של ועדת המשמעת הוא לדון ולפסוק בכל תלונה שתופנה אליה על ידי חבר בקהילת

בית ספר ובסוגיות של מעבר על חוקי בית הספר.

4.2.7. הועדה מחויבת לפעול בהליך משפטי תקין.

4.2.8. ועדת ערעורים -

4.2.8.1. הערכאה ליישוב מחלוקות העליונה לכל דבר ועניין, ביחס לכל סוגיה ולכל חבר

בקהילת בית הספר למעט בסוגיות של יחסי עבודה.

4.2.8.2. ועדת הערעורים ביושבה כבית-דין חוקתי היא הגוף היחיד המוסמך לפסול החלטה או

חוק של הפרלמנט על רקע היותו נוגד את החוקה.

4.3. הרשות המבצעת

4.3.1. הרשות המבצעת היא הזרוע הביצועית של בית הספר.

4.3.2. הרשות המבצעת תורכב מועדות ביצועיות בתחומים קונקרטיים ומצוות בית הספר.

4.3.3. חברי כל אחת מהועדות ייבחרו על ידי הפרלמנט תוך חתירה לייצוג הולם של ילדים בכל ועדה.

4.3.4. לכל חבר ועדה קול אחד. ההחלטות בהן יקבעו ברוב רגיל. סמכויות יתר יינתנו רק במקרים

שמצוינים במפורש בחוקה זו.

4.3.5. הועדות יהיו מחויבות לפעול במסגרת המדיניות עליה הוחלט בפרלמנט, בהתאם לנהלים עליהם

החליט הפרלמנט, יידרשו לדיווח בפני הפרלמנט כפי שיידרשו ויפעלו בשקיפות אל מול כל אמצעי פיקוח

שיושת עליהן על ידי הפרלמנט.

4.3.6. הועדות המחויבות על פי חוקה זו הנן – ועדת כספים, ועדת קבלת אנשי צוות, ועדת חינוך וועדת ביקורת.

4.3.7. כאמור רשאי הפרלמנט להוסיף לאילו ועדות נוספות בהתאם לצורך.

4.3.8. ועדת כספים –

4.3.8.1. תפקידה להקצות אמצעים לתחומים השונים מתוך מסגרת התקציב שהוגדרה על ידי העמותה.

4.3.8.2. בראש הועדה יעמוד מנהל בית הספר.

4.3.8.3. הועדה מחויבת להיעזר בייעוץ מקצועי בנושאי ראיית חשבון.

4.3.8.4. החלוקה הבסיסית של האמצעים לתחומים השונים, כפי שתוגדר ב'חוק

ייסוד – התקציב', תוצג לפרלמנט ותדרוש את אישורו, חלוקת האמצעים בתוך התחומים היא בסמכות

ועדת הכספים כגוף משותף.

4.3.9. ועדת קבלת אנשי צוות –

4.3.9.1. תפקידה הוא להחליט בדבר קבלתם לעבודה של אנשי צוות העוסקים בחינוך והוראה.

4.3.9.2. למנהל בית הספר תהייה שמורה זכות הוטו על החלטות ועדה זו.

4.3.10. ועדת חינוך –

4.3.10.1. ועדת חינוך תפקח ותהיה אחראית על קיום רמת הוראה וחינוך נאותה בבית הספר

ותהווה את הגוף הפדגוגי המרכזי של בית הספר.

4.3.10.2. הועדה תשמש כגוף מייעץ בנושאים פדגוגיים לפרלמנט.

4.3.10.3. בין חברי הועדה יימנו מנהל בית הספר ואיש הצוות שירכז את התחום הפדגוגי.

4.3.11. ועדת ביקורת –

4.3.11.1. הועדה תהיה ממונה על קיום ביקורת ופיקוח סדירים על פעילות בית הספר

בדגש על ענייניו המנהלתיים והכספיים.

4.3.11.2. הועדה רשאית לצורך מימוש תפקידה להידרש לכל דרך סבירה.

4.3.11.3. על חברי הועדה תחול חובת סודיות.

4.3.11.4. הועדה לא תכלול את מנהל בית הספר, חברי ועדות ביצועיות או שיפוטיות.

5. החונכות

5.1. החונכות היא מוסד אשר מגלם את תפיסת העולם החינוכית של בית הספר ונועד לאפשר קיומו של

דיאלוג משמעותי וקשר אישי בין הילד למבוגר.

5.2. לכל אחד מהילדים בבית הספר יהיה חונך אישי.

5.3. כל ילד יבחר את זהות החונך האישי שלו. בית הספר ישאף לאפשר לילד לבחור את החונך בו הוא מעוניין

מתוך סך כל החונכים בבית-הספר.

6. שינוי החוקה

6.1. החוקה תיכנס לתוקפה ב 2.9.2001.

6.2. פרלמנט בית הספר יערוך הליך בחינה והתאמה של החוקה. הליך זה אינו מוגבל בזמן ונהליו יקבעו על

ידי הפרלמנט. כל זאת בכפוף לכך שריבונותו המוחלטת של הפרלמנט, רשויות בית-הספר כפי שמופיעות

בחוקה זו, עקרון הפרדת הרשויות וסמכויות העמותה ביחס לבית הספר יישמרו שרירים וקיימים

בחוקה וכל שינוי בה יתקבל ברוב רגיל בישיבת פרלמנט בה נוכחים לכל הפחות 51% מחברי הקהילה.

לשון הזכר היא מטעמי נוחות והחוקה מתייחסת וחלה באופן שווה על בני שני המינים.