נהלי עבודה – חברי ועדת משמעת

חוקים אלה מתייחסים אל כל החברים בוועדת משמעת.

  1. הגעה סדירה ורציפה לדיוני הועדה:

א. דיון שבועי בפורום רחב של כל צוותי הועדה – חובה על כולם (למעט מקרים מיוחדים).

ב. השתתפות קבועה בצוות קטן, באחד מימי השבוע – חובה על כולם ללא יוצא מן הכלל.

  1. גילוי רצינות ואחריות בעבודת הועדה. ביצוע תפקיד מנהלתי במידת הצורך (אחראי תיק, עדכון טפסים, דואר וכיו"ב).
  2. חבר המצטרף לאחר תחילת הפעילות – חלה עליו חובה להשלים ידע בסיסי החשוב לתפקוד בוועדה. לחבר חדש יוצמד "חונך" ותיק שבאחריותו לחנוך ולאפשר תחילת פעילותו בוועדה.
  3. שמירה על צנעת הפרט וחסיון על תוכן הדיונים.
  4. חבר ועדה שימצא אשם פעמיים בסמסטר בעבירות משמעתיות ייערך לו דיון בפורום הועדה הכללי. בדיון זה תיבחן המשך דרכו בוועדה. חבר הועדה יוכל לטעון בפני הפורום ובסוף הדיון תתקבל החלטה לגביו, אם יש צורך אז בהצבעה גלויה או חשאית.
  5. חבר ועדה שלא ינהג ע"פ הנהלים שפורטו (1-5) ויקשה בכך על עבודת הועדה יוזהר פעמיים. במידה וימשיך לתפקד באופן לקוי ייערך לגביו דיון ע"פ הנוהל שפורט בסעיף הקודם.
  6. על כל שופט חלה החובה לעשות דין צדק, לא להטות את הדין ולשפוט ללא דעה קדומה.
 1. כל חבר בועדה יחתום עם הצטרפותו לועדה על כך שקרא והבין נהלים אלו ואת המשמעות של אי עמידה בהם.

ראו גם: נוהל אכיפה, נוהל ריתוק