ועדת ערעורים

לכבוד קהילת בית הספר,

עם תחילת שנת הלימודים ברצוננו לחדד את היקף אחריותה של ועדת ערעורים ואת אופן הפנייה אליה. כל חבר קהילה יכול לפנות לוועדה על כל החלטה והתנהלות בבית הספר שהוא מוצא כבלתי תקינה. כידוע, כל הנהלים, ההחלטות והחוקים שבבית הספר כפופים לחוקה של בית הספר ותואמים לה. ניתן למצוא את החוקה כאן

לדוגמה ניתן לפנות לוועדת ערעורים בעניינים כמו החלטות ועדת משמעת, החלטות פרלמנט, החלטות הקשורות לניהול הבתים והתנהלויות בלתי חוקתיות בבית הספר.

ועדת ערעורים דנה בכל מקרה בדרך התואמת את אופיו כמוצג בטבלה שלהלן:

ועדת ערעורים בוחנת כל מקרה לגופו, והטבלה משמשת רק ככלי עזר לשקף את עבודתה.

נוהלי הוועדה

ערעורים

דורית

יובל שורץ

איתי שורץ

רותם שורץ

תומר וידר

יותם גרנשטיין

אהובה

אוריאן רווה שחורי

עמית גבאי

אמיתי אהרון

שושי חושן

טל אור


מאחלים שנה מוצלחת וטובה,

חברי ועדת ערעורים

דוא"ל ליצירת קשר והגשת ערעורים: dlhschoolvi@gmail.com

טופס להגשת ערעור:

החלטת ועדת ערעורים בנושא ערעורה של מירב נבו על ההצבעה על זמן החונכויות

החלטת‪ ‬ועדת‪ ‬ערעורים‪ ‬בנדון‪ ‬חוק‪ ‬הלוקרים‪15.10.15 ‬‬

פסיקת ועדת ערעורים מהתאריך 27/05/2015 בדבר הערעור של אופק מלר באשר לחובת ההשתתפות במפגשי הבוקר

החלטה בנוגע לערעורו של נמרוד בר-לב בנוגע לחילוק בית ג-ו

פסיקת ועדת ערעורים באשר לחוק הסמארטפונים

פסיקת ועדת ערעורים מהתאריך 10/06/14 בדבר הערעור של דניאל אלפרט ויערי כהן מהתאריך 19/03/14

החלטת ועדת ערעורים מהתאריך 21/01/2014 באשר לערעור של נימרוד בר-לב בנושא השעה השכבתית

החלטת ועדת ערעורים מהתאריך 26/11/13

בנוגע לערעור של אדר ענבר על החלטת הפרלמנט להתנות את קיומו של פרלמנט ערב באישור מראש במייל של 5% מהורי בית הספר מהתאריך 2/11/12.

החלטת ועדת ערעורים מתאריך 18.02.2013

החלטה של ועדת ערעורים בנושא סדר העדיפויות בבחירת החונך האישי

ערעור על החלטת הפרלמנט מתאריך 23/4/13 בנושא קיום משחקי RD&D והבאת אביזרי משחק לבית הספר בימי שישי.

החלטת ועדת ערעורים מתאריך 18.02.2013

מכתב מועדת ערעורים 25/11/10

על פי חוקת בית הספר, הוועדה הינה הגוף המשפטי העליון של בית הספר. הוועדה פועלת כערכאת ערעור, בכל הפונה אליה לאחר שנתקבלה בעניינו החלטה אשר לעניות דעתו איננה נכונה או איננה מידתית.

הוועדה היא היחידה המוסמכת לפסול חוק של הפרלמנט במידה והוא סותר את החוקה.

הוועדה דנה בעיקר בנושאים הבאים

 1. ערעורים על החלטות וועדת משמעת

 2. ערעורים של משפחות אשר נדחו ע"י וועדת קבלת תלמידים ולא נתקבלו לבית הספר.

 3. במקרים נדירים , ולאחר שהוסמכה לכך בהחלטת פרלמנט מיוחדת, דיון באפשרות להרחקת תלמיד מבית הספר במידה ומוצו כל האפשרויות האחרות לטיפול בו.

נהלי הוועדה

 1. המערער יכול לפנות לוועדה בכתב על גבי טופס מיוחד הנמצא במשרד

 2. הפנייה לוועדה תעשה רק לאחר שהסתיים ההליך בוועדת משמעת או כל וועדה אחרת

 3. לוועדה יכול לפנות נתבע ותובע כאחת.

 4. הוועדה תקיים דיון ראשון בו תחליט האם להתערב בהחלטת וועדת המשמעת . במידה וההחלטה תהיה שלילית, תימסר תשובה למערער ללא דיון

 5. והיה ותחליט הוועדה לדון במקרה, יוזמן המערער וכל גורם העשוי לסייע לקבלת החלטה נכונה.

 6. המערער חייב להופיע בפני הוועדה.

 7. הוועדה תקיים דיוניה בכל הרכב מספרי שתמצא לנכון, הכל על פי העניין הנדון

 8. החלטת הוועדה תימסר בע"פ ובכתב למערער, לחונך האישי ולכל גורם אחר רלבנטי

 9. ההחלטות יתויקו בתיק וועדת ערעורים