דוח ועדת ביקורת 2011בית הספר הדמוקרטי בלב השרון

 

דוח ועדת ביקורת לשנת הלימודים תשע"א

(2010-2011)

 

חברי הועדה:   אנטוני מס-איידר (יו"ר), דן גפני, בוריס אוברשטיין, אייל אוברשטיין, אורית בליטנטל,

אייל גילת ונמרוד בר- לב.

 

 

נושאים שבהם טיפלה ועדת ביקורת

 

1.      בדיקת יישום נוהל רישום חיסורים והחלפות של אנשי צוות.

2.      יצירת נהלים בקשר לפעילות ועדות בית הספר.

3.      בדיקת פניה בנושא התנהלות ועדת קבלת תלמידים וועדת ערעורים.

·         תהליך ערעור מהחלטות ועדת קבלת תלמידים

4.      בדיקת פניה בנושא עריכת תחרות חנוכיות ממוצרים ממוחזרים.

·         ביצוע תחרויות האסורות ע"י תקנון בית הספר

5.      בדיקת פניה בנושא התנהלות ואי כינוס של ועדת חינוך.

·         אי כינוס מאז נובמבר 2010 ואי מילוי תפקידה של הועדה.

 

 תקציר הממצאים וההמלצות עיקריות

 

1.      בדיקת יישום נוהל רישום חיסורים והחלפות של אנשי צוות.

·         ממצאים: הנוהל מבוצע ומיושם באופן חלקי. אין התאמה בין הטפסים השונים הממולאים על ידי

 המורים הנעדרים והן על ידי המחליפים

·        המלצות:

א.    העדרות של מורה תכלול גם העדרות לאור ארועים המתרחשים בשטח בית הספר.

ב.    מנהל בית הספר יכין דיווח רבעוני מרוכז להשוואה, בין דיווח העדרויות (מרישומי דיווחים ת לצורך משכורות, ימי מחלה וכו')

לבין הדיווח בטפסי רישום חיסורים והחלפות.

ג.     מורים מקצועיים יקימו מאגר של חומרי למידה לתרגול בשיעור, על מנת שיהיו זמינים למורה המחליף.

 

2.      יצירת נהלים בהקשר לפעילות ועדות בית הספר.

·         ממצאים: נמצאו מקרים של חוסר תעוד של ישיבות והחלטות הועדות.

·         המלצות:

א.       לערוך פרוטוקולים במבנה קבוע בכל ועדות ביה"ס , נגישים וגלויים לכולם (ראה נספח לדוח המלא).  

ב.       ועדות קבלת מורים, קבלת תלמידים, משמעת (פרט לישיבות שיפוטיות שלהן טפסים משלהן) וערעורים - רק תמצית

ללא שמות והפרטים יהיו חסויים.

ג.        ועדת ביקורת- מכיוון שהדיונים חסויים, ייצא דוח לפחות אחת לשנה.

ד.       חייב להיות יו"ר לכל ועדה (המלצה הנובעת מבדיקת הנושא הבא).

ה.      התכנסות ועדות - לא פחות מ-5 פגישות בשנה.

 

3.      בדיקת פניה בנושא התנהלות ועדת קבלת תלמידים וועדת ערעורים.

·         ממצאים:

א.       חוסר בנהלים בהקשר לנוהלי עבודה בין הוועדות ובהקשר להפעלת סמכותיה של ועדת ערעורים בנושא זה.

ב.       הוצגה עמדה בועדת הערעורים, על ידי אחד מחברי הועדה, בניגוד להחלטת ועדת קבלת תלמידים.

·         המלצות:

א.       רישום פרוטוקול מפורט של ישיבותיה והחלטותיה של ועדת קבלת תלמידים (כולל עמדות השונות של החברי)

ב.       קביעת נוהלים ברורים וידועים, המגדירים את תהליכי העבודה בין שתי הועדות (הצעה מפורטת מופיעה בדו"ח המלא)

ג.        קביעת נוהלים בקשר להפעלת סמכויתיה של ועדת ערעורים, במקרה של עירור על החלטת ועדת קבלת 

תלמידים. (הצעה מפורטת מופיעה בדו"ח המלא)

ד.       החלטות הועדות מחייבות את כל חבריהן. מי שאינו מוכן לקבל ההחלטה – עליו להתפטר. חבר ועדת קבלת תלמידים

 אינו יכול לתמוך בערעור, בניגוד להחלטת הועדה.

 

 


 

4.      בדיקת פניה בנושא עריכת תחרות חנוכיות ממוצרים ממוחזרים.

·         ממצאים: התקיימה תחרות חנוכיות, שאורגנה על ידי הועדה הירוקה, למרות הפניית תשומת הלב של חבר קהילה 

לעקרון החוקה המציין כי קהילת בית הספר אינה מעודדת תחרותיות בין חבריה

·         המלצות:

א.       יש לסווג תחרות לשני סוגים נבדלים זה מזה:

1.   תחרות שבו המדד לקביעת המנצח הינו אובייקטיבי (כגון: משחקי ספורט, משחקי חשיבה וכדומה).

2.   תחרות שבו המדד לקביעת המנצח הוא סובייקטיבי (כגון: תחרות בניית חנוכיות, כישרונות צעירים וכדומה).

העקרון שהוצג בתקנון ביה"ס אינו מאפשר תחרויות מהסוג השני ולכן תחרות חנוכיות לא הייתה במקומה.

ב.       פניות של חברי קהילה לועדות שונות מחייבות תשובה על ידי הועדה תוך תקופה סבירה (כ-30 יום).

ג.       הועדה ממליצה לשקול ולהרחיב הדיונים בנושא התחרותיות, במסגרת ערבי קהילה פדגוגיים ולראות בו חלק

מהנושאים החינוכיים המתקיימים במסגרת תוכנית הלימודים.

 

 

5.      בדיקת פניה בנושא התנהלות ואי כינוס של ועדת חינוך.

·         ממצאים:

א.      ועדת חינוך לא התכנסה מאז נובמבר 2010 ומאז נבחר חבר צוות ביה"ס כיו"ר הועדה.

ב.      תקנון ביה"ס קובע "ועדת חינוך תפקח ותהיה אחראית על קיום רמת הוראה וחינוך נאותה בבית הספר ותהווה את

הגוף הפדגוגי המרכזי של בית הספר".

·         המלצות:

א.       על יו"ר ועדת החינוך, האחריות האישית והישירה לאי קיום ישיבות סדירות של הועדה.

ב.       יו"ר ועדת חינוך לא יבחר מתוך אנשי הצוות - על יו"ר להיות עצמאי ולא תחת ניהולו של מנהל ביה"ס.

ג.        חברי הועדה, שיהיו קבועים, יבחרו ע"י הפרלמנט באופן זהה לועדות האחרות, ולא ייכללו את כל חברי הצוות.

ד.       על הועדת חינוך לבצע תפקידיה כפי שהוגדרו בתקנון. משמעותיה של אי כינוס הועדה - אי ביצוע תפקיד ופעילות

מרכזי בפיקוח, בקרה ובעיצוב ביה"ס.

ה.      ועדת הביקורת רואה באי קיום ואי תפקוד הועדה, כתמרור אזהרה לכך שאין מדיניות ודרך חינוכית ברורה,  מגובשת

וארוכת טווח. לאור האמור, הועדה ממליצה לערוך ימי עיון קהילתיים בנושא  ולגבש דרך חינוכית ופדגוגית לטווח ארוך אשר

עליה תושתת פעילות הועדה.


 

דו"חות מלאים

פירוט הנושאים (רקע כללי, ממצאים והמלצות)

 

 

1.   בדיקת יישום נוהל רישום חיסורים והחלפות של אנשי צוות

רקע כללי

הנוהל נערך על ידי ועדת ביקורת בתש"ע (שנה קודמת) ואומץ על ידי צוות בית הספר.  נוהל זה בעיקרו קובע, כי כל

מורה שנעדר מחויב לדאוג לחומרי לימוד מתאימים עבור מורה  מחליף. על המורה הנעדר והמחליף למלא טופס,

המתאר באיזה שיעור ביצע את ההחלפה ואלו חומרי לימוד סופקו.

ממצאים

מבדיקה שבוצעה, כולל עיון בקלסר החלפת מורים נעדרים ובנוהל שנכתב, נמצא כי הנוהל מבוצע ומיושם באופן חלקי.

מילוי הטפסים אינו שלם ולא מתבצעת התאמה בין הטפסים השונים הממולאים על ידי המורים הנעדרים והן על י

די המחליפים. בנוסף, לא ברור אם גם במצבים של פעילות בית סיפרית פנימית, שבה מורה נעדר, יש מורה מחליף

והטפסים ממולאים כדרוש. בנוסף לא קיימים דיווחים בקלסר מאז חודש מרץ.

המלצות הועדה

1.      מורים מקצועיים יקימו מאגר של חומרי למידה לתרגול בשיעור, על מנת שיהיו זמינים למורה המחליף .

2.      על מנת לוודא כי אכן ברוב המקרים יש מורה מחליף, מנהל בית הספר יכין  דיווח רבעוני מרוכז, הכולל התאמה

בין הרשימות. הדיווח לעיל יעשה באמצעות טבלה מרכזת שכוללת את השדות הבאים: תאריך-יום-שם הקורס-שם

המורה הנעדר-שם המחליף- סוג החומר.

3.      העדרות של מורה, תכלול לא רק העדרות בזמן פעילות חוץ בית ספרית , אלא  גם העדרות לאור ארועים

המתרחשים בשטח בית הספר (כגון: ארגון טקסים, השתתפות בועדות וכד'). לאור האמור, גם במקרים מסוג זה

יש למלא הטפסים הרלוונטיים, הן על ידי המורה הנעדר והן על ידי המחליף.


 

 

2.    יצירת נהלים בהקשר לפעילות ועדות בית הספר

רקע כללי

ועדות בית הספר פועלות באופן עצמאי ולכל ועדה יש מועדי כינוס שונים ותיעוד שונה –  ואף נמצאו מקרים של חוסר תעוד. הועדה רואה לנכון ליצור אחידות בתיעוד, היהווה בסיס טוב ליצירת  שקיפות מלאה של פעילויות הועדות השונות.

המלצות הועדה

א.       לערוך פרוטוקולים במבנה קבוע בכל ועדות  ביה"ס  (ראה מבנה מוצע בנספח 1 לדוח הביקורת),למעט בועדות הבאות :

·         ועדת קבלת מורים, ועדת קבלת תלמידים, ועדת משמעת (פרט לישיבות שיפוטיות שלהן טפסים משלהן) , ועדת ערעורים - לערוך תמצית ללא שמות והפרטים יהיו חסויים. התמצית  תכלול את הנושאים שדנו בהם והחלטות עקרוניות שהתקבלו, כולל הכללת נתונים סטטיסטיים/ מספריים כלליים רלוונטיים לכלל הקהילה.

·         ועדת ביקורת- מכיוון שהדיונים חסויים, תוציא הועדה, לפחות אחת לשנה, דוח מרכז על פעילותה והמלצותיה.

ב.       הפרוטוקולים של ועדות בית הספר, פרט לועדת ביקורת, יהיו נגישים במשרד ההנהלה לכל חברי הקהילה.

ג.        הועדה ממליצה לבדוק אפשרות להעלאת הפרוטוקולים ותמציות הפרוטוקולים של הועדות השונות, לאתר האינטרנט של הבית ספר.

ד.       התכנסות ועדות - הועדה ממליצה, שכל ועדה תקבע בתחילת פעילותה  את מספר הישיבות המינימלי שלה ומציעה לא פחות מ-5 פגישות בשנת הלימודים.


 

3.    בדיקת פניה בנושא התנהלות ועדת קבלת מורים וועדת ערעורים

רקע כללי

הבדיקה בוצעה על רקע פנייה ממספר חברי ועדת קבלת תלמידים, לבקשת ביצוע  בדיקה של נוהלי עירעורים מהחלטות הועדה אל ועדת ערעורים ותהליכי העבודה בין שתי הועדות.

ועדת ערעורים היא "הערכאה ליישוב מחלוקות העליונה לכל דבר ועניין, ביחס לכל סוגיה ולכל חבר בקהילת בית הספר למעט בסוגיות של יחסי עבודה" (תקנון סעיף 4.2.8.1).

נציין כי דו"ח זה אינה בא לחלוק על עצם ההחלטות של ועדת ערעורים,  אשר אין זה בסמכות ועדת הביקורת , אלא לבקר ולהמליץ על שינויים בתהליך התנהלות שתי הועדות, בעיקר יצירת נהלי קשר והתנהלות במקרה של הגשת עירעורים על החלטות ועדת קבלת תלמידים.

הפניה של מספר חברי ועדת קבלת תלמידים הייתה בעקבות מקרה בו פנתה משפחה  לועדת ערעורים,  שנדחתה על ידי ועדת קבלת תלמידים. פרטי הפניה כללו מספר טענות בקשר להתנהלות ועדת ערעורים :

 

1.      ועדת עירעורים לא עידכנה את ועדת קבלת תלמידים על עצם העירעור ולאחר מכן על החלטתה (במקרה זה להפוך את החלטת ועדת קבלת תלמידים ולקבל הילד/ה). רוב חברי הועדה גילו בדיעבד שהתלמיד/ה החל/ה ללמוד בבית הספר.

 

2.      ועדת עירעורים ביקשה חוות דעת כתובה מנציג אחד של ועדת קבלת תלמידים (נירה, יועצת בית הספר) ובנוסף חוות דעת של יובל  שפירא (מנהל בית הספר), שנמצא אף הוא בועדת קבלת תלמידים, אשר צידד בקבלה של הילד/ה (בניגוד לעמדת הועדה).

 

3.      ועדת קבלת תלמידים בחנה את המקרה הספציפי לעומק תוך פניה לבית הספר בו למד/ה התלמיד/ה, ניהלה מספר שיחות עם המשפחה ובנוסף דיונים רבים בועדה עצמה. בשל חוסר השקיפות של ועדת עירעורים, לא ברור מה המידע שהועבר לה לפני קבלת ההחלטה , וכן על סמך מה הוחלט לבסוף כן לקבל את התלמידה.

 

4.      לא ברור מה היה הפורום של ועדת ערעורים שדן בנושא. האם הוא כלל תלמידי בית הספר. וכאן עולה השאלה, האם תלמידי בית הספר יכולים להיות חשופים למידע אישי של מועמדים (נושא שמירת פרטיות של קטין).

 

לאחר הפניה הנ"ל ובמקביל לה, דנה ועדת קבלת תלמידים בנושא ופנתה לועדת ערעורים. לאור כך, התקבלה ההצעה הבאה, ע"י ועדת קבלת תלמידים, לדרך העבודה המשותפת בין הועדות:

1.    ועדת ערעורים תידע את ועדת קבלת תלמידים על כל ערעור שהוגש (בנושא הרלוונטי לועדת קבלת תלמידים) .

2.    לפני שיתקיים הדיון ועדת קבלת תלמידים תודיע לועדת ערעורים מי הנציג מטעם ועדת קבלת תלמידים מולה עובדת ועדת ערעורים במקרה הנדון.

3.    באחריות ועדת קבלת תלמידים להעביר לועדת ערעורים את כל החומר הרלוונטי על המקרה ובין השאר:

·     הדפים שהמשפחה מלאה

·     דפי הראיון + התרשמות המראיינים

·     אבחונים + הניתוח

·     תמצית השיחות עם בי"ס הקודם

·     דפי ההתרשמות של הצוות מימי הניסיון

4.    באחריות ועדת ערעורים לוודא שקיבלה את כל החומר הנ"ל.

5.    ועדת קבלת תלמידים מבקשת שבמקרים שיש חומר שדורש מקצועיות, כגון אבחונים, תפנה ועדת ערעורים לאיש מקצוע (מציעים איש צוות מבי"ס שאינו חבר בועדת קבלת תלמידים) שיבצע עבורה את הניתוחים המקצועיים.

6.    ועדת ערעורים תיידע  את ועדת קבלת תלמידים לגבי ההחלטה שהתקבלה .

 
ועדת קבלת תלמידים גם החליטה והודיעה לועדת עירעורים: 

מאחר וועדת קבלת תלמידים מקבלת החלטות שמחייבות את כלל הועדה ואין זו החלטה של גורם אחד כזה או אחר מתוך הועדה, ועדת קבלת תלמידים חושבת שעליה לייצג רק את  דעת הועדה הסופית שהוחלטה למול בקשת ההורים.

 

ועדת קבלת תלמידים אף ביקשה לדעת:

האם משתתפים ילדים בתהליך הערעור בועדת הערעורים, או חשופים לחומרים שלו.

 

ממצאי הביקורת והמלצות ועדת ביקורת

1.    מינוי יו"ר ועדה

 

לכל ועדה חייב להיות איש קשר, שתפקידו  בין היתר, לרכז את עבודת הועדה, לשמש ככתובת ולקשר בין חברי הועדה. בדרך כלל זה תפקיד שידוע כ-"יושב/ת ראש".

1.1.        לועדת קבלת תלמידים לא מונה יו"ר.

1.2.        בעקבות הערה זאת בחרה הועדה יו"ר.

 

2.    ניהול פרוטוקול מפורט

 

                        על ועדת קבלת תלמידים לנהל פרוטוקול מפורט של כל דיוניה.

 

2.1.        הפרוטוקול יכלול פרטי העמדות השונות של חברי הועדה והנימוקים שלהם.

2.2.      פרטי הדיונים ופרטיים האישיים והאבחוניים של הילד ומשפחותיו בפרוטוקול, יהיו  חסויים ושמורים רק לחברי ועדת קבלת תלמידים.

2.3.      רק במקרה של ערעור ,יחשפו פרטי הפרוטוקול של ועדת קבלת תלמידים לועדת ערעורים.

 

3.    החלטות הועדות

 

3.1.             החלטות הועדות מתקבלות ברוב קולות ומחייבות את כל חברי הועדה גם  באם היו או לא היו נוכחים בישיבה או בהצבעה. מי שלא מוכן לקבל ההחלטה – עליו להתפטר מהועדה.

3.2.             במקרה של חבר ועדה, שהינו חבר בועדה מכח תפקידו בבית הספר (עפ"י התקנון או חוק פרלמנט) ואינו יכול לההתפטר, גם הוא חייב לקבל ולתמוך בהחלטות הועדה.

לאור האמור, במקרה הנ"ל, מנהל בית הספר שהינו  חבר ועדת קבלת תלמידים, חייב  היה לקבל  את החלטות הועדה. אין הוא יכול היה לתמוך בערעור ולהציג בועדת ערעורים עמדה, הנוגדת לעמדת ועדת קבלת תלמידים.

3.3.             למרות האמור בסעיף 3.1 ו 3.2, אם ועדת ערעורים מבקשת לדעת העמדות השונות של חברי ועדת קבלת תלמידים – המידע זה יסופק לועדת ערעורים באמצעות הפרוטוקול של הדיון בועדת קבלת תלמידים. במקרים שבהם ועדת ערעורים פונה ומקבלת את אישורו של יו"ר  ועדת קבלת תלמידים, רשאים חברי הועדה, המחזיקים בעמדת מיעוט, להציג את עמדתם בפני ועדת ערעורים.

 

4.    תהליך קבלת החלטות של ועדת עירעורים

 

ועדת עירעורים רשאית ומוסמכת  להחליט בנדון. יחד עם זאת, עליה לפעול בשקיפות מול כל הגורמים המעורבים, כולל ועדת קבלת תלמידים ובהתאם לנוהלים מוסכמים וידועים. במקרה הנדון, לא התקיים התהליך הנ"ל.

 

5.    חברי ועדת ערעורים קטינים (מתחת לגיל 18 ) - אינם יכולים להיות חשופים לחומר איבחוני (בכתב ובעל פה), הקשור לילדים או משפחותיהם המתבקשים להתקבל לביה"ס.

 

6.    ועדת ביקורת מאמצת את הצעת ועדת קבלת תלמידים לעיל, כפי שהוצגה ברקע לדוח, בשינויים, תוספות והדגשים הבאים:

 

6.1.             כחלק מהגשת בקשה להתקבל לביה"ס, יוסבר למשפחה המועמדת, על זכותם לערער, במקרה שנדחית בקשתם.

 

6.2.             בקשת הערעור תוגש לועדת ערעורים ותדווח לועדת קבלת תלמידים על כך.

 

6.3.             ועדת קבלת תלמידים תעביר לועדת ערעורים, את כל המסמכים הקשורים לבקשת המשפחה, כולל הסיבות לדחיה וחלקים רלבנטים מפרוטוקולי ישיבותיה.

 

6.4.                תהליך הטיפול בערעור יבוצע כלהלן:

 

6.4.1.   בשלב ראשון, ועדת ערעורים תחליט , האם לדחות הערעור או להחזירו לדיון של ועדת קבלת תלמידים, כולל המלצות לועדה. בשלב זה לא תפעיל סמכותיה להפוך את החלטת ועדת קבלת תלמידים.

 

6.4.2.   בהנחה וועדת קבלת תלמידים מחליטה להשאר בעמדתה, ועדת הערעורים רשאית להחליט מתוקף סמכותה, אם לקבל את החלטת ועדת תלמידים או להפכה.

6.4.3.   אם ועדת ערעורים מבקשת לדעת העמדות השונות של חברי ועדת קבלת תלמידים – המידע זה יסופק לועדת ערעורים באמצעות הפרוטוקול של הדיון בועדת קבלת תלמידים. במקרים שבהם ועדת ערעורים פונה ומקבלת את אישורו של יו"ר  ועדת קבלת תלמידים, רשאים חברי הועדה, המחזיקים בעמדת מיעוט, להציג את עמדתם בפני ועדת ערעורים.

6.4.4.   במקרים שבהם הערעור הינו מסוג התאמת הילד ו/או משפחתו לביה"ס, ויש  לבחון חומר מיקצועי, על ועדת ערעורים להעזר באנשי מקצוע מהתחומים הרלונטיים, שאינם חברי ועדת קבלת תלמידים.

 

6.5.             ועדת ערעורים תודיע על החלטותיה, למשפחה המערערת וליו"ר ועדת קבלת תלמידים. החלטת ועדת ערעורים תכלול נמוקים להחלטותיה.  במקביל, יו"ר ועדת קבלת תלמידים יודיע על תוצאות ההחלטה ליתר חברי הועדה.

  

4.     בדיקת פניה בנושא עריכת תחרות חנוכיות ממוצרים ממוחזרים

רקע

הבדיקה בוצעה לאור פניה של חבר קהילה, בנושא קיום תחרות חנוכיות ממוצרים ממוחזרים בחג החנוכה, שאורגנה על ידי הועדה הירוקה. הפונה הפנה את תשומת לב הועדה הירוקה ומנהל בית הספר, כי החלטה זו נוגדת  את ערכי הקהילה שצוינו בחוקת בית הספר וביקש לא לקיימה, אלא לשנות את התחרות לתערוכה. בנוסף, הציע  הפונה לועדה הירוקה לקיים דיון חוזר בנושא, לאור כך שבדיון המקורי של הועדה, לא ידעו חברי הועדה הירוקה על עקרונות החוקה. לטענת הפונה, הועדה הירוקה התעלמה מבקשתו לדיון חוזר ואף לא התקבלה תשובה ממנהל בית הספר.

ממצאים והמלצות

1.       חוקת בית הספר מציינת בפירוש, כי בית הספר הוקם לשם קיום קהילה "שיוויונית ופלורליסטית... אשר אינה מעודדת תחרותיות בין חבריה ומטפחת מימוש וביטוי עצמי של הפרט" (סעיף 1 א').

ועדת ביקורת מסווגת את  התחרות לשני סוגים נבדלים זה מזה:

1.       בסוג הראשון נכללים ארועים שהתחרות היא מהותם, והמדד לקביעת המנצח הינו אובייקטיבי. בתחום זה נכללים משחקי ספורט שונים, כגון תחרות ריצה, משחקי כדור כמו כדורגל וכדורסל, משחקי חשיבה וכדומה.

2.       סוג אחר של תחרות, הינו ארוע בו המדד לקביעת המנצח הוא סובייקטיבי, כמו התחרות הנדונה (בניית חנוכיות), כישרונות צעירים וכדומה.

חוקת בית הספר אינה מעודדת תחרויות מן הסוג השני, שכן אנו שואפים לחנך את ילדינו, כך שיעריכו את הישגיהם על פי מידת ההתקדמות וההצלחה שלהם, ולא ביחס לאחרים, וכי תחומים בהם המדד הוא סובייקטיבי, מן הראוי שישאר ככזה, ולא יתימר למוחלטות כל שהיא, ובכך יגדע תהליכי יצירה והתפתחות. לאור האמור, לא נכון היה בעינינו לקיים תחרות הנוגדת את עקרונות אלו.

2.       במקרים בהם פונה אחד מחברי הקהילה לועדה מסוימת, יש להפנות  הפניה ליו"ר הועדה. הועדה הרלוונטית מחויבת לתת תשובה והתייחסות לפונה, תוך תקופה סבירה, כ- 30 יום ממועד הפניה. בהנחה  והועדה אינה עמדה בדרישה זו, רשאי חבר הקהילה לפנות לועדת הביקורת.

3.         הועדה ממליצה לשקול ולהרחיב הדיונים בנושא התחרותיות , במסגרת ערבי קהילה פדגוגיים ולראות בו חלק מהנושאים החינוכיים  המתקיימים במסגרת תוכנית הלימודים.

 

 


 

5.     בדיקת פניה בנושא התנהלות ועדת חינוך

רקע כללי

    

לאור פניה של חבר  ועדת חינוך שפרש, ועדת הביקורת ביצעה ביקורת לגבי התנהלות הועדה בשנת הלימודים. הבדיקה התבססה על תקנון בית הספר, החלטות פרלמנט  ופרוטוקולים של ישיבות הועדה שהתקיימו במהלך השנה.

      

א.    מתוך סעיפי תקנון בית הספר

 

ב-"עקרונות מכוננים" נאמר, בין היתר:

(א)       "... קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים: ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד, ..."

(ג)        "על כן, בית הספר יהווה קהילה של בני אדם צעירים ומבוגרים המעצבים באופן פעיל שווה ופלורליסטי

את עולמם"

(ד)       "ליצור קהילה .... המחויבת  למעורבות ... של כלל חבריה, ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד, בסביבה חברתית" .

 

2. כללי

2.4   מוסדות בית הספר הנם כדלקמן: ...... 3. רשות מבצעת המורכבת מהנהלת בית הספר ומהועדות הביצועיות"

 

4.3 הרשות המבצעת

4.3.1   הרשות המבצעת היא הזרוע הביצועית של בית הספר

4.3.2   הרשות המבצעת תורכב מועדות ביצועיות בתחומים קונקרטיים ומצוות בית הספר

......

4.3.10  ועדת חינוך  (התפקיד של ועדת חינוך)

4.3.10.1  ועדת חינוך תפקח ותהיה אחראית על קיום רמת הוראה וחינוך נאותה בבית הספר ותהווה את

הגוף הפדגוגי המרכזי של בית הספר

4.3.10.2   הועדה תשמש כגוף מייעץ בנושאים פדגוגיים לפרלמנט

4.3.10.3   בין חברי הועדה יימנו מנהל בית הספר ואיש הצוות שירכז את התחום הפדגוגי.

 

ב.                     החלטת פרלמנט מ-15.6.2010 (הצעה של צוות בית הספר)

ועדת חינוך -   גוף פתוח לציבור, מתכנס אחת לחודש בבית ספר, לאחר ישיבת הצוות. בימי שני בשעה 17:30 ולפי הצורך.

 

ג.                      חברי ועדת חינוך 2010-2011

לפי אתר בית הספר- תמר מרומי, מרסלו טסלר, שרה טג'ר, בועז בר-לב, רמי בליטנטל, איזבל כהן, סיגלית ברזילי, זיו רייכרט, עומר פינק, אוהד דהן, אהובה, ענת בן פזי, אורית חוסינסקי, יובל שפירא וכל צוות ביה"ס.

בחודש אפריל הודיע רמי בליטנטל על פרישתו מהועדה. לאור האמור, צריך היה  להסיר את שמו מרשימת החברים לעיל.

 

ד.                     התכנסות הועדה- ועדת חינוך התכנסה השנה 2010-2011 שלוש פעמים

18 באוקטובר –  בראשותו של רמי בליטנטל (הורה).

22 באוקטובר –  בראשותו של רמי בליטנטל (הורה).

22 בנובמבר   בישיבה זאת נבחר אוהד דהן (איש צוות) כיו"ר הועדה, במקום רמי בליטנטל.

 

       מתוך סיכומי 3 הישיבות, הנושאים שעלו היו:

 

·       18 באוקטובר 2010

1.       ערבי קהילה.

2.       חונכות אישית.

3.       תיכון. פיתוח ייחודיות בית ספרית.

4.       מעמד המורה.

5.       צרכים חברתיים ובעיות המביאות לנטישה (בעיקר בנות במעבר לחט"ב). "שיווק" החט"ב .

 

·       22 באוקטובר 2010

1.                   "בגרויות".

2.       סדרי עדיפויות לרכזות הפדגוגיות.

3.       תוכנית הלימודים לשנת לימודים.

4.       דיווח תמונת המצב הפדגוגית.

5.       השפעות פדגוגית של היעדרויות אנשי צוות.

6.       מרכזי למידה.

7.       הישגיות / מצוינות / מיצוי עצמי.

8.      פורום באתר בית הספר.

 

 

·       22 בנובמבר 2010

1.       חלוקת שעות העבודה של אנשי הצוות,

2.                   ערבי קהילה.

3.       אופן עבודת הוועדה. הוחלט כי הוועדה תעסוק בנושא אחד בו תבחר.

 מתוך הנושאים שעלו, בחרה הוועדה  לעסוק בנושאים הבאים, על פי הסדר הבא:

1.   תיכון. פיתוח ייחודיות בית ספרית.

2.   השגיות ומיצוי עצמי.

3.   מעמד המורה.

4.   ועדת משמעת.

 

מתוך פרוטוקול ישיבה זו, עולה כי ערב הקהילה שיערך בחודש דצמבר  2010, לא יבוא במקום כינוס הועדה החודשי.

 

 

ממצאים

 

א.            ועדת החינוך הוא הגוף האחראי על ההוראה, החינוך והפדגוגיה בבית הספר.

מאז נובמבר  2010 הועדה לא התכנסה. המשמעות היא שתפקיד מרכזי והכרחי בבית הספר      אינו מתקיים. ועדה ביצועית המחויבת ע"י התקנון חדלה, למעשה, להתקיים. ראה פרוט גם בסעיף ד'  לממצאים.

                                                 

ב.         ה-"גוף" המספק את ההוראה, החינוך והפדגוגיה בבית הספר הוא ה-"צוות", כלומר מנהל בית הספר והמורים.

הרכב הועדה, עפ"י החלטת פרלמנט מיום 15.6.2010 הוא "גוף פתוח לציבור",קרי, כל ההורים, ילדים ואנשי הצוות

שרוצים להשתתף .

"גוף פתוח לציבור" נוגד את תקנון בית הספר, אשר בסעיף 4.3.3 לתקנון נאמר:  חברי כל אחת מהועדות ייבחרו

על ידי הפרלמנט". משמעותו של סעיף זה בתקנון היא שצריכה להיות רשימה סגורה של חברי הועדה, אשר מרכיבים

אותה ויכולים להצביע בישיבותיה, באופן קבוע לאורך כל שנת הלימודים.

 

ג.          ועדה ש "אחראית על קיום רמת הוראה וחינוך נאותה" אינה יכולה להיות מורכבת (ברובה) מחברים שעליהם היא צריכה  לפקח. לכן לא תקין ש:

·       ועדת חינוך מורכבת ממספר הורים ו-"כל צוות ביה"ס".

·       יו"ר הועדה הינו איש צוות, שהוא אחד מאנשים שעליו הועדה מפקחת.

נציין כי לצוות ביה"ס"  קיים פורום לדיון של ישיבת הצוות השבועית, על נושאים של הוראה, חינוך ופדגוגיה ולכן, לדעת ועדת הביקורת  אין צורך שכולם ישתתפו בועדת חינוך.

 

ד.            בהמשך לאמור בסעיף א' לממצאים:

·       אי התכנסות סדירה של ועדת חינוך מהווה הפרה בוטה של העקרונות המכוננים של בית הספר, לשיתוף כל

הקהילה, "המעצבים באופן פעיל שווה ופלורליסטי את עולמם".

·       אי התכנסות והמשך דיונים של הועדה משמעותם, אי ביצוע של החלטות הועדה מישיבותיה בחודשי אוקטובר

ונובמבר. ביחוד לא התקיימו דיונים בנושא שהועדה שמה (בנובמבר) בראש טיפוליה: "התיכון - פיתוח ייחודיות בית 

ספרית".

·       על יו"ר ועדת החינוך, האחריות האישית והישירה לאי קיום ישיבות סדירות של הועדה ,כגוף ביצועי של

בית הספר ויישום החלטות הועדה.  בפניה אל יו"ר הועדה בשאלה על אי התכנסות הועדה, הפנה  הנ"ל את נציג 

הועדה לשאול  את  מנהל ביה"ס . 

·       על חברי הועדה לתת את הדעת להפרה הבוטה של תקנון בית הספר.

·       על מנהל ביה"ס האחריות הכוללת. לדאוג לקיום הוראת התקנון, חוקי הפרלמנט ופעילות הגופים הביצועיים של 

ביה"ס.

 

 

המלצות ועדת ביקורת

 

1.       החל מבחירת הועדה הבאה בשנת הלימודים הבאה, יו"ר ועדת חינוך לא יבחר מתוך אנשי הצוות.

על  יו"ר הועדה להיות עצמאי ולא לפעול תחת ניהולו של מנהל בית הספר.

 

2.       הועדה תקבע בישיבתה הראשונה, לאחר בחירת החברים החדשים, את התאריכים החודשיים לישיבותיה לכל

השנה. הועדה תוודא יישום החלטותיה.

 

3.       חברי הועדה יבחרו ע"י הפרלמנט באופן זהה לועדות האחרות, קרי,  חברי הועדה (כולל הצוות) יהיו קבועים לאורך כל השנה ולא ישתנו מישיבה לישיבה. נדגיש כי חברי הצוות שאינם חברים בועדה יוכלו להשתתף בדיונים, בזהה לחברי הקהילה האחרים, אך לא בקבלת ההחלטות של הועדה.

 

4.       על ועדת חינוך, שהינה ועדה שמחויבת על פי תקנון והכרחית לפעילות בית הספר,  לבצע תפקידיה כפי שהוגדרו בתקנון, קרי:

·       לדרוש ולקבל דיווחים מהמנהל, מהצוות הפדגוגי ומהצוות הכללי על נושאים הקשורים להוראה, חינוך ופדגוגיה.

·       לבצע בדיקות על קיום רמת ההוראה והחינוך.

·       לקבוע, בהתאם להחלטות הפרלמנט, את מדיניות ההוראה, חינוך ופדגוגיה של בית הספר, ולייעץ לפרלמנט בקיום החלטות בתחומים אלו.  

 

5.    ועדת הביקורת רואה באי קיום ואי תפקוד הועדה, כתמרור אזהרה לכך שאין מדיניות ודרך חינוכית ברורה,  מגובשת וארוכת טווח. לדעת הועדה, מצב זה הינו מסוכן העלול להוביל לפגיעה משמעותית בטווח הארוך.  לאור האמור, הועדה ממליצה לערוך ימי עיון קהילתיים בנושא  ולגבש דרך חינוכית ופדגוגית לטווח ארוך אשר עליה תושתת פעילות ועדת החינוך.

 

 

נספחים 

 


1 נספח 1

0דוגמא לפרוטוקול

            

פרוטוקול ועדת _______________                               תאריך הישיבה ______________

 

יו"ר הועדה __________________                               מקום הישיבה _______________

 

שמות  נוכחים :

 

רושם הפרוטוקול ______________

 

על סדר היום:

1

2

3

4

 

החלטות:

1

2

3

4

הערות:

1

2

תאריך לישיבה הבאה _______________

חתימת יו"ר הועדה _________________

נספחים.

 

1 נספח 2

 

הגדרת תפקיד, סמכויות ואחריות של ועדת ביקורת של בית הספר

 

 

 

מתוך תקנון בית הספר

 

  4 מוסדות בית הספר

4.3  הרשות המבצעת

4.3.1   הרשות המבצעת היא הזרוע הביצועית של בית הספר.

  4.3.2 הרשות המבצעת תורכב מועדות ביצועיות בתחומים קונקרטיים ומצוות בית הספר.

........

  4.3.5 הועדות יהיו מחויבות לפעול במסגרת המדיניות עליה הוחלט בפרלמנט, בהתאם לנהלים   עליהם החליט הפרלמנט

יידרשו לדיווח בפני הפרלמנט כפי שיידרשו ויפעלו בשקיפות אל מול כל אמצעי פיקוח שיושת עליהן על ידי הפרלמנט.

4.3.6   הועדות המחויבות על פי חוקה זו הנן ועדת כספים, ועדת קבלת אנשי צוות, ועדת חינוך וועדת ביקורת.

 

4.3.11  ועדת ביקורת

4.3.11.1    הועדה תהיה ממונה על קיום ביקורת ופיקוח סדירים על פעילות בית הספר בדגש על ענייניו 

המנהלתיים והכספיים.

4.3.11.2     הועדה רשאית לצורך מימוש תפקידה להידרש לכל דרך סבירה.

4.3.11.3     על חברי הועדה תחול חובת סודיות.

4.3.11.4     הועדה לא תכלול את מנהל בית הספר, חברי ועדות ביצועיות או שיפוטיות.

 

 

 

 

חוק פרלמנט בית הספר – ינואר 2001 – הגדרת תפקיד ונוהל עבודה ראשוני

 

כאמור בחוקת בית הספר, סעיף 4.3.11, וועדת הביקורת "ממונה על קיום ביקורת ופיקוח סדירים על פעילות בית הספר

בדגש על ענייניו המנהלתיים והכספיים".

 

לפיכך מתבקשת וועדת הביקורת את אישור הפרלמנט להגדרת תפקידה כלהלן:

 

1.     הוועדה תתרכז בבדיקת תהליכים בתחום המנהל הכללי והכספי.

2.     הוועדה תשמש ככתובת לנושאים המצויים בתחום טיפולה בלבד.

3.     הוועדה לא תטפל בנושאים המצויים בתחום טיפולן של וועדות אחרות שהוקמו על ידי הפרלמנט.

4.     הוועדה, מטבע הגדרתה כוועדה המבקרת את הרשות המבצעת, תבדוק, את התנהלות הרשות המבצעת בנושאים השונים

המהווים את ליבת פעילות בית הספר: קבלת אנשי צוות, קבל תלמידים, הרכבת מערכת וכו'.

5.     הוועדת רשאית לקיים הלך ובדיקה מול כל גורם הנראה לה ובלבד שישמרו סייגים המפורטים לעיל.

6.     הוועדה רשאית להגיש המלצות לשינוי ושיפור בכל רמת פירוט שתבחר לגורם המבוקר על פי שיקול דעתה גם לדווח

ולהגיש הצעות לפרלמנט.

7.     הוועדה לא תבטל ו\או תשנה החלטות סוברניות של הרשות המבצעת, אלא תעביר המלצותיה לפרלמנט כדיווח או כהצעת

אלא תעביר המלצותיה או כהצעת החלטה ביצועית.

8.     לגורם המבקר תהיה זכות תגובה לממצאי וועדת הביקורת.

9.     פניות לוועדה יוגשו בכתב. הוועדה לא תטפל בפניות שיוגשו אליה בעילום שם.