ועדות‏ > ‏

ועדת ערעורים

עירעורים - חברי הועדה

 

מה זה ועדת ערעורים

טופס ידני להגשת ערעור


טופס אלקטרוני להגשת ערעור

 

עירעורים
יובל שוורץ
דורית טוירשטיין
פלג ענבר
אמיתי אהרון
איתי שוורץ
יותם מיכאל
יותם גרדשטיין
יואב שפירא
תובל הלוי
טל אור
אהובה
שקד שמאי
עמית גבאי
נדב ברקאי
רותם שוורץ

לוועדת ערעורים הגיע ערעור מאת עמית לוק בנוגע לצורך בחתימת חונך כדי לפנות לגופים שונים בבית הספר. הוועדה החליטה לקבל את הערעור ולבטל את זכותו של החונך למנוע מחניכיו לגשת לגופים בזכות עצמם.בקישור מתוארים פרטי החלטת הוועדה בהרחבה.החלטת ועדת ערעורים מתאריך 4.12.16 בנושא חוק פרלמנט בנושא מורים ממלאי מקום בוועדת משמעת


לכבוד קהילת בית הספר,


עם תחילת שנת הלימודים ברצוננו לחדד את היקף אחריותה של ועדת ערעורים ואת אופן הפנייה אליה. כל חבר קהילה יכול לפנות לוועדה על כל החלטה והתנהלות בבית הספר שהוא מוצא כבלתי תקינה. כידוע, כל הנהלים, ההחלטות והחוקים שבבית הספר כפופים לחוקה של בית הספר ותואמים לה. ניתן למצוא את החוקה כאן: http://www.dlhschool.com/Home/constitution.

לדוגמה ניתן לפנות לוועדת ערעורים בעניינים כמו החלטות ועדת משמעת, החלטות פרלמנט, החלטות הקשורות לניהול הבתים והתנהלויות בלתי חוקתיות בבית הספר.


ועדת ערעורים דנה בכל מקרה בדרך התואמת את אופיו כמוצג בטבלה שלהלן:

ועדת ערעורים בוחנת כל מקרה לגופו, והטבלה משמשת רק ככלי עזר לשקף את עבודתה.


נוהלי הוועדהתקלה בדיון בועדה או בפרלמנט

עונש לא מידתי

חוסר צדק

ערעור עקרוני (חוקתי)

הגדרה

פגם טכני בדיון ובתהליך קבלת ההחלטות של ועדה או של הפרלמנט.

העונש שניתן בוועדה לא מתאים לסולם הענישה, עברו של המערער וחומרת המקרה עצמו.

פסיקתה של ועדת משמעת אינה משקפת את המציאות.

פנייה של חבר\ת קהילה נגד גוף או החלטת פרלמנט, שלראייתו\ה סותרת את החוקה או את החלטת הפרלמנט הקודמת.

דוגמאות

החלטה מנוגדת להצבעה, אי שוויון בביטוי כל הדעות.


אם בוועדת משמעת: פרוטוקול לא תקין, השופט חונך של המעורבים, לא זימנו את אחד המעורבים לדיון וכולי.

השעיה במקרה ראשון ולא חמור, מכתב התנצלות במקרה של אלימות פיזית.

הנתבע טוען כי המקרה לא התחרש כפי שנטען בוועדה.

תלמיד ערער על החובה להיכנס למפגשי בוקר, בטענה שהיא סותרת את חוקת בית הספר.

מוזמנים למתן עדות ויעוץ

כל מי שהיה נוכח בדיון וועדה.

אף אחד.

רק שופטים.

לכל מי שהינו בעל עניין.

תוצאות אפשריות (מלבד דחייה)

החזרה לדיון חוזר בוועדה.


אם בוועדת משמעת: פסילת העונש הקודם ונתינת עונש חדש.

החזרה לדיון חוזר בוועדת משמעת \ פסילת העונש הקודם ונתינת עונש חדש.

החזרה לדיון חוזר בוועדת משמעת \ פסילת העונש הקודם ונתינת עונש חדש.

פסילת החוק או ההחלטה \ החזרתו לפרלמנט.

מאחלים שנה מוצלחת וטובה,
חברי ועדת ערעורים


דוא"ל ליצירת קשר והגשת ערעורים: dlhschoolvi@gmail.com

טופס להגשת ערעור:
החלטת‪ ‬ועדת‪ ‬ערעורים‪ ‬בנדון‪ ‬חוק‪ ‬הלוקרים‪15.10.15  ‬‬


פסיקת ועדת ערעורים מהתאריך 27/05/2015 בדבר הערעור של אופק מלר באשר לחובת ההשתתפות במפגשי הבוקר
החלטה של ועדת ערעורים בנושא סדר העדיפויות בבחירת החונך האישיהחלטת ועדת ערעורים מתאריך 18.02.2013


מכתב מועדת ערעורים 25/11/10

על פי חוקת בית הספר, הוועדה הינה הגוף המשפטי העליון של בית הספר. הוועדה פועלת כערכאת ערעור, בכל הפונה אליה לאחר שנתקבלה בעניינו החלטה אשר לעניות דעתו איננה נכונה או איננה מידתית.

 

הוועדה היא היחידה המוסמכת לפסול חוק של הפרלמנט במידה והוא סותר את החוקה.

 

הוועדה דנה בעיקר בנושאים הבאים

 

 1. ערעורים על החלטות וועדת משמעת
 2. ערעורים של משפחות אשר נדחו ע"י וועדת קבלת תלמידים ולא נתקבלו לבית הספר.
 3. במקרים נדירים , ולאחר שהוסמכה לכך בהחלטת פרלמנט מיוחדת, דיון באפשרות להרחקת תלמיד מבית הספר במידה ומוצו כל האפשרויות האחרות לטיפול בו.

 

 

נהלי הוועדה

 

 1. המערער יכול לפנות לוועדה בכתב על גבי טופס מיוחד הנמצא במשרד
 2. הפנייה לוועדה תעשה רק לאחר שהסתיים ההליך בוועדת משמעת או כל וועדה אחרת
 3. לוועדה יכול לפנות נתבע ותובע כאחת.
 4. הוועדה תקיים דיון ראשון בו תחליט האם להתערב בהחלטת וועדת המשמעת . במידה וההחלטה תהיה שלילית, תימסר תשובה למערער ללא דיון
 5. והיה ותחליט הוועדה לדון במקרה, יוזמן המערער וכל גורם העשוי לסייע לקבלת החלטה נכונה.
 6. המערער חייב להופיע בפני הוועדה.
 7. הוועדה תקיים דיוניה בכל הרכב מספרי שתמצא לנכון, הכל על פי העניין הנדון
 8. החלטת הוועדה תימסר בע"פ ובכתב למערער, לחונך האישי ולכל גורם אחר רלבנטי
 9. ההחלטות יתויקו בתיק וועדת ערעורים