הצעה לפרלמנט מועדת ביקורת בנושא ועדת הינוך


הצעה לפרלמנט מועדת ביקורת בנושא ועדת הינוך

 

בהמשך לדו"ח הביקורת על אי-פיעולותה ואי-ביצוע תפקידה של ועדת חינוך בשנת הלימודים 2010-11, ועדת ביקורת מציע הצעת חוק הבאה:

 

1. תקנון בית הספר קובע תפקידה של ועדת החינוך:

4.3.10.1  ועדת חינוך תפקח ותהיה אחראית על קיום רמת הוראה וחינוך נאותה בבית הספר ותהווה את הגוף הפדגוגי המרכזי

של בית הספר

4.3.10.2   הועדה תשמש כגוף מייעץ בנושאים פדגוגיים לפרלמנט

4.3.10.3   בין חברי הועדה יימנו מנהל בית הספר ואיש הצוות שירכז את התחום הפדגוגי.

 

2.      על מנת לבצעה תפקידה:

 

1.      חברי הועדת חינוך יבחרו ע"י הפרלמנט באופן זהה לועדות האחרות

 

א.       חברי הועדה (כולל אנשי צוות שיבחרו כחברי הועדה) יהיו קבועים לאורך כל השנה ולא ישתנו מישיבה לישיבה.

ב.       יבוטל החלטת הפרלמנט מיום 15.6.2010 שועדת חינוך היא "גוף פתוח לציבור ,קרי, כל ההורים,

ילדים ואנשי הצוות שרוצים להשתתף" במובן שכל אחד המשתתף בישיבה כלשהיא יהיה לו הזכויות של חבר.

 

2.      לא יהיו כל אנשי הצוות חברי ועדת חינוך.

 

                                      א.     ה-"גוף" המספק את ההוראה, החינוך והפדגוגיה בבית הספר הוא ה-"צוות", כלומר מנהל בית הספר והמורים.

                                      ב.     הועדה ש-"תפקח ותהיה אחראית על קיום רמת הוראה וחינוך נאותה" אינה יכולה להיות מורכבת (ברובה)

מחברים שעליהם היא צריכה  לפקח.

                                       ג.       לצוות ביה"ס קיים פורום לדיון של ישיבת הצוות השבועית, על נושאים של הוראה, חינוך ופדגוגיה.

                                      ד.     חברי הצוות שאינם חברים בועדה יוכלו להשתתף בדיונים, בזהה לחברי הקהילה האחרים, אך לא בקבלת

ההחלטות של הועדה.

 

3.      יו"ר ועדת חינוך לא יבחר מתוך אנשי הצוות.

על  יו"ר הועדה להיות עצמאי ולא לפעול תחת ניהולו של מנהל בית הספר.

 

4.      על ועדת חינוך, שהינה ועדה שמחויבת על פי תקנון והכרחית לפעילות בית הספר,  לבצע תפקידיה כפי

שהוגדרו בתקנון:

 

                                      א.     לדרוש ולקבל דיווחים מהמנהל, מהצוות הפדגוגי ומהצוות הכללי על נושאים הקשורים להוראה, חינוך ופדגוגיה.

                                      ב.     לבצע בדיקות על קיום רמת ההוראה והחינוך.

                                       ג.     לקבוע, בהתאם להחלטות הפרלמנט, את מדיניות ההוראה, חינוך ופדגוגיה של בית הספר, ולייעץ לפרלמנט

בקיום החלטות בתחומים אלו.  

 

5.      ועדת חינוך תקבע בישיבתה הראשונה, לאחר בחירת החברים החדשים, את התאריכים החודשיים

לישיבותיה לכל השנה.