Class Rules

חוקי שיעור

איחורים - אסור לאחר לשיעורים. איחור נחשב רק 5 דקות אחרי תחילת השיעור

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – אזהרה אישית

פעם 3 – יידוע חונך אישי

פעם 4 – יידוע חונך אישי פעם נוספת

פעם 5 –יידוע הורים

פעם 6 – שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד

פעם 7 – הוצאה מהקורס

חיסורים לא מוצדקים – חובה להגיע לכל השיעורים.

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – יידוע חונך אישי

פעם 3 – יידוע הורים

פעם 4 - שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד.

פעם 5 – הוצאה מהקורס.

הפרעה בשיעורים – אסור להפריע בשיעורים.

פעם 1 – אזהרה על הלוח

פעם 2 – אזהרה על הלוח

פעם 3 – הוצאה מהשיעור


*הוצאה משיעור

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – יידוע חונך אישי

פעם 3 – יידוע הורים

פעם 4 - שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד.

פעם 5 – הוצאה מהקורס.


הבאת ציוד – חובה להביא ציוד (ספרים, מחברות וכו') לכל  שיעור.

פעם 1 – אזהרה אישית

פעם 2 – אזהרה אישית

פעם 3 – יידוע חונך אישי

פעם 4 – יידוע חונך אישי פעם נוספת

פעם 5 –יידוע הורים

פעם 6 – שיחה עם הורים, החונך, מורה ותלמיד

פעם 7 – הוצאה מהקורס


הגשת עבודות - חובה להגיש עבודות בזמן.

אם העבודה לא מוגשת במועד הנקבע, התלמיד מקבל מועד חדש.

במקרה שלא מוגשת במועד החדש - יידוע הורים וחונך עם מועד שלישי.

במקרה ששוב לא מוגשת במועד השלישי - שיחה עם הורים, חונך, מורה ותלמיד למציאת פתרון.

במקרה שהתלמיד לא ממלא את ההתחייבות שלו מהשיחה הזאת,  הוצאה מהקורס.

אכילה בשיעור – מותר לאכול בשיעור כל עוד זה לא מפריע או מסריח.

מקומות ישיבה – אין מקומות קבועים. אבל בבקשה להתחשב.

מותר אוזניות בזמן עבודה.